Bunkai: Pinan Shodan Nukite 

Bunkai: Pinan Shodan Nukite 

The nukite technique can be used for cavity penetration and muscle seizing techniques, as shown here in the kiai move of Pinan Shodan (Heian Nidan).